• BIST 1.391,640
  • Altın 497,20
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Antalya 34 °C
  • Muğla 30 °C
  • Çanakkale 27 °C

Oda seçimleri yönetmeliğinde değişiklik

Oda seçimleri yönetmeliğinde değişiklik
Odalar ve borsalar organ seçimleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik kararı yürürlüğe girdi.

Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için; tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak gerekecek.

Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarının kullanılabilmesi için şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzükabza yetkili olması halinin, seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şartı, 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında yapılacak oda ve borsaların organ seçimlerinde aranmayacak.

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Yönetmelik ile "seçme yeterlilikleri" başlıkla 5'inci maddede değişikliğe gidildi. Buna göre oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için; tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak gerekecek. Daha önce seçimlere seçmen sıfatıyla katılanlarda, ticaret siciline tescil edilmiş olma şartı aranmıyordu.

Seçme hakkının kullanılabilmesi için ticaret şirketlerinde genel şartların yanı sıra ayrıca, şirketin ortağı veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması gerekecek. Söz konusu bu şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranacak. Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamayacak.

-SEÇİLME YETERLİLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK-

Seçilme hakkının kullanılabilmesi için oda ve borsa organlarına seçilebilme için gerekli koşulların yanı sıra; ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olması aranacak. Ayrıca ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, söz konusu durumların seçimden en az 6 ay öncesini kapsaması gerekecek. Bu şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranacak.
Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki 6 aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az 6 ay öncesini kapsadığı kabul edilecek. Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemeyecek.

-ÜYE SAYISINDA DEĞİŞİKLİK-

Yönetmelik ile oda ve borsa organlarına seçilecek üye sayısında da değişikliğe gidildi. Buna göre çalışma alanı birden fazla ili kapsayan deniz ticaret odalarına münhasır olmak üzere, meslek grubu kurulabilmesi için gereken asgari üye sayılarının üçte bir oranında indirilerek uygulanması halinde, meslek grubu üye sayıları da üçte bir oranında indirilerek uygulanacak.

Yönetmelik ile meslek komitesi ve meclis üyeleri seçiminde de değişiklik yapıldı. Bu çerçevede meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, kendilerini temsil edecek gerçek kişilerle ilgili yapacakları bildirimi yazılı olarak yapmaları ve bildirilen temsilcinin gerekli şartları taşıdığı tevsik eden ticaret sicili müdürlüğünden alınmış yetki belgesini bildirime eklemeleri zorunlu olacak.

-OY VERME İŞLEMİ-

Yönetmelik ile "Oy Verme İşlemi" başlıklı 18. maddede de değişikliğe gidildi. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekecek. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilecek. Daha önce bir ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekecek.

Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.

Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenecek. Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılacak. Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenecek.

Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilecek ve müşterek yetkililerce imzalanacak.

Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilecek. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilecek. Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmeyecek. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi veya kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenecek. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunlu olacak.

Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmeyecek.

-TÜZEL KİŞİ, ŞUBE VE GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİNİN İMZA SİRKÜLERİYLE OY KULLANMASI-

Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcilerinin imza sirküleri ile oy kullanması şu usullere uygun olarak yapılacak:

"Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti seçim sandık kurulu başkanına ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilecek.

İmza sirkülerinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılacak.

İmza sirkülerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilecek.
Müştereken yetkilendirilen temsilcilerin imza örneklerinin aynı sirkülerde yer almaması halinde, dilekçeyi imzalayan diğer temsilcilerin imza sirkülerinin fotokopileri de sandık kurulu başkanına verilecek.

Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kullanamayacak."

-BOŞALAN MECLİS ÜYELİKLERİ-

Oda ve borsa organ üyeliklerinde ve genel kurul delegelinde boşalmayla ilgili 36. maddede değişiklik yapıldı. Bu çerçevede boşalan meclis üyelikleri, yedek üyelerle doldurulamazsa; boşalan meclis asil ve yedek üyelikleri, boşalan meclis üyelerinin ilgili olduğu meslek komitesi üyeleri arasından, ilgili olduğu meslek grubu tarafından seçilecek üyelerle doldurulacak.
Seçimlerde gerçek ve tüzel kişilerin temsili konusunda uygulanacak esaslarda da değişikliğe gidildi. Buna göre gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak edecek. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekâleten kullandıramayacak.

-"GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ORGANLARDA TEMSİLİ"-

Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin temsil yetkisini kaybettiğinin öğrenildiği, tüzel kişinin temsilcisini değiştirme iradesinin odaya ve borsaya yazılı olarak bildirildiği hallerde temsilcinin, seçilmiş olduğu yönetim kurulu başkan ve üyeliği, disiplin kurulu üyeliği, Genel Kurul delegeliği ile meclis başkan ve yardımcılığı, meclis katipliği, meslek komitesi başkan ve yardımcılığı görevi son bulur. Ancak, tüzel kişilik meslek komitesi ve meclis üyeliğini muhafaza edecek.Bu şekilde boşalan delege ve üyeliklerin yerine geri kalan süreyi tamamlamak üzere yedek delege ve üyeler çağrılacak.
Meslek komitesi ile meclis üyeliğini muhafaza eden tüzel kişiler bir ay içinde kendilerini temsil edecek gerçek kişinin ismini yazılı olarak oda ve borsaya bildirecek. Yazı ekinde, ticaret sicili müdürlüğünden alınmış yetki belgesi de verilecek. Bu süre içerisinde bu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, diğer yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılacak. Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini veya merkez kaydını başka bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erecek.

-ODA, BORSA ORGANLARI SEÇİMLERİNE KATILMA NİTELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK-

Yönetmelik ile oda, borsa ve birlik organları seçimlerine katılma niteliklerinde değişikliğe gidildi. Buna göre oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarının kullanılabilmesi için şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzükabza yetkili olması (Avukatlara verilen yetkiden doğacak parayı kullanabilme yetkisi) halinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şartı, 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında yapılacak oda ve borsaların organ seçimlerinde aranmayacak.

2012 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken, ancak Bakanlar Kurulu'nun 4 Haziran 2012 tarihli Kararı ile 2013 yılının Şubat-Mart aylarına ertelenen oda ve borsaların organ seçimlerinde oy kullanmak üzere alınan yetki belgeleri, başvuruya dair usule tabi olmaksızın, Ticaret Sicil Müdürlüklerince "yetkinin devam ettiği" ibaresi ile onaylanmış olması şartıyla, Bakanlar Kurulunun 28 Ocak 2013 tarihli Kararıyla yeniden 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarına ertelenen oda ve borsaların organ seçimlerinde kullanılabilecek. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

www.DenizHaber.Com.tr

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim