• BIST 1.392,910
 • Altın 492,12
 • Dolar 8,4360
 • Euro 9,9850
 • İstanbul 32 °C
 • Ankara 33 °C
 • İzmir 36 °C
 • Antalya 38 °C
 • Muğla 37 °C
 • Çanakkale 35 °C

Bakan Fikri Işık, Yalova Gemi İhtisas OSB ile ilgili Deniz Haber Ajansı'na açıklamada bulundu

Bakan Fikri Işık, Yalova Gemi İhtisas OSB ile ilgili Deniz Haber Ajansı'na açıklamada bulundu
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Deniz Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı, Yalova Gemi İhtisas OSB ile ilgili arazi kamulaştırması hakkında çıkan haberler ile ilgili Deniz Haber Ajansı'na açıklamada bulundu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Deniz Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı, Yalova Gemi İhtisas OSB ile ilgili arazi kamulaştırması hakkında çıkan haberler ile ilgili Deniz Haber Ajansı'na açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, 06.04.2015 tarihinde Deniz Haber Ajansı internet sitesinde Recep Canpolat imzasıyla yayımlanan “Bakan Fikri Işık, Gemi İhtisas OSB yatırımı konusunda GESAD ve YTSO'nı tehdit etti”  başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili sürecin kamuoyu ile paylaşılmasında fayda olduğu kaydedildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık adına, Bakanlık Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan ve Basın Müşavirliği tarafından gönderilen açıklama aynen şöyle;

"06/04/2015 tarihinde, internet ortamında “http://www.denizhaber.net” adresinde yayımlanan “Bakan Fikri Işık, Gemi İhtisas OSB yatırımı konusunda GESAD ve YTSO'nı tehdit etti” başlıklı Recep CANPOLAT'ın özel haberi, gerçeği yansıtmamaktadır.  Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

YALOVA GEMİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE İLİŞKİN SÜREÇ

1- Yalova Valiliği tarafından 27/02/2009 tarihinde Bakanlığa başvurularak yer seçimi talebinde bulunulması üzerine yer seçimi işlemleri başlatılmış; Yer Seçimi Komisyonuna katılan kurum ve kuruluşların görüşleri oy birliğiyle tamamlanmasını müteakip Bakanlığın 01/10/2010 tarihli yazısı ile söz konusu alan, Gemi İhtisas OSB yeri olarak kesinleştirilmiştir.

2- Yalova Valiliğinin 31/01/2011 tarihli yazısı ile Bakanlığa intikal eden Yalova Gemi İhtisas OSB Kuruluş Protokolü, Bakanlık Makamının 07/02/2011 tarihli Oluru ile onaylanarak, OSB 275 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.

3- OSB’nin kurucu ortakları; % 87 katılım payı oranı İMEAK Gemi Sanayicileri Derneği ve % 13 katılım payı oranı ile Yalova Sanayi ve Ticaret Odasıdır.

4-Yalova Gemi İhtisas OSB; 11/05/2011 tarihli yazısı ile Bakanlıktan, OSB sınırları içerisinde kalan parsellere ilişkin kamu yararı kararı talebinde bulunmuş; Bakanlık Makamının 06/06/2011 tarihli Oluru ile OSB sınırları içerisinde kalan ve şahıs mülkiyetinde bulunan 2 adet parsel (1621ve 1636 nolu parseller) için toplam 1.421.791,64 m2’lik alana kamu yararı kararı verilmiş ve OSB’ ye 07/06/2011 tarihli yazıyla bildirilmiştir.

5- Yalova Gemi İhtisas OSB, 18/01/2012 tarihli yazı ile parsel sahiplerine çağrıda bulunarak parselleri pazarlık usulü ile anlaşarak satın almak istediğini bildirmiş, 19/06/2012 tarihli yazı ile de Bakanlığa; mülk sahipleri ile yapılan görüşmede uzlaşma sağlanamaması üzerine söz konusu parselin bedelinin tespit edilmesi ve OSB adına tapuya tescil edilmesi amacıyla Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldığını bildirmiştir.

6- Yalova Gemi İhtisas OSB tarafından açılan kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası, Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/04/2013 tarihli ve E.2012/354, 2013/250 sayılı kararında “Davacı tarafa 06/02/2013 tarihli bilirkişi raporunda ortaya çıkan 3.520.959,02TL bedeli depo etmesi için iki defa süre verildiği, verilen bu sürede davacının bedeli depo etmediği görülmekle, davanın reddine karar verilmiştir.” denilmek suretiyle neticelenmiş (mahkeme kararında yer alan 3.520.959,02TL’lik meblağ, Mahkemenin 26.04.2013 tarihli maddi hatanın düzeltilmesi şerhi ile 17.604.795,10TL olarak değiştirilmiştir),  temyiz ve tashihi karar taleplerinin de Yargıtay 5. Hukuk Dairesince reddedilmesi üzerine söz konusu mahkeme kararı 01.04.2014 tarihinde kesinleşmiştir.

7- Yalova Gemi İhtisas OSB tarafından açılan kamulaştırma davasının reddedilmesi nedeniyle OSB ve kurucu ortakları Gemi Sanayicileri Derneği ile Yalova Sanayi ve Ticaret Odası; taşınmazlar üzerinde bulunan şerh nedeniyle de malikler sıkıntıya girmiş ve süreçte meydana gelen tıkanıklığın giderilmesi için Bakanlıktan yardım talebinde bulunulmuştur.  Habere konu olan 17.06.2014 tarihli toplantı, bu çerçevede organize edilmiş ve tarafların uzlaşmaları için bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

8- Bilahare, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 17/09/2014 tarihli yazısı ile Bakanlığa başvurarak; OSB olarak seçilen alanla ilgili mülkiyet sorunlarının çözülmesinin ve yatırım aşamasına geçilmesinin mümkün olmadığının öngörüldüğünden bahisle OSB kurulmasında yaşanılan sorunların Odanın itibarını zedelediği için OSB’nin kurucu üyeliğinden ayrılma noktasına gelindiğini, oda meclisinin tek taraflı alacağı karar ile bunun olup olamayacağı ve üyelikten ayrılmaları sonucunda terkinin mümkün olup olmadığı hususlarında görüş talep etmiştir. 

8- Bakanlık, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasına 02/10/2014 tarihli yazı ile; yetkide ve usulde paralellik ilkesi doğrultusunda kuruluş aşamasında olduğu gibi Yalova Gemi İhtisas OSB kurucu ortaklığından ayrılmaya ilişkin talebinin Valilik olumlu görüşü ile birlikte Bakanlığa iletilmesi halinde Yalova Gemi İhtisas OSB tüzel kişiliğinin Bakanlıkça terkin edilebileceği bildirilmiştir.

BAKANLIK İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN İLİŞKİSİ

Organize Sanayi Bölgeleri özel hukuk tüzel kişisi olmakla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlar ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. Bu kurum kuruluşlar içerisinde en önemli yeri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı almaktadır.

Bakanlık, sanayiden sorumlu olup, görev alanı içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine yönelik olarak politikalar geliştirmek ve mevzuatın vermiş olduğu yetki çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerine katkı sağlamak durumundadır.

Nitekim; gerek 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve gerekse 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Yönetmeliklerde, Organize Sanayi Bölgeleri ve Bakanlık ilişkisinin ne denli yoğun ve sıkı kurgulandığı görülmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse Bakanlık; OSB’lerin kuruluş aşamasından başlayarak, yer seçimi, kamulaştırmaya esas kamu yararı kararı verilmesi, planlama, genel kurul toplantıları, kredi sağlanması, arsa tahsis ve satışı aşamaları, denetleme ve tedbir alma gibi pek çok alanda OSB’lere müdahil durumundadır. Bu durum, OSB’lerin kamu yararına yönelik işlevlerinden kaynaklı olarak kanun koyucu tarafından kabul edilmiştir. 

BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA YAPILAN TOPLANTI

17/06/2014 tarihinde yapılan toplantı, tarafların talebi üzerine Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, Bakanlık tarafından; Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sürecinde meydana gelen tıkanıklığın aşılması ve OSB’nin faaliyete geçebilmesi için maliklerle OSB’nin kuruluşuna katılan Gemi Sanayicileri Derneği ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin bir araya gelmesine ve konuşarak uzlaşmalarına zemin oluşturmaktan öte bir rol üstlenilmemiştir.

Haberde “Tehdit ve Şantajın Belgesi” olarak gösterilen toplantı tutanağında da görüleceği üzere; Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ramazan YILDIRIM, toplantıya koordinatör ve gözlemci olarak, Hukuk Müşavir Ilgın GÜLER ise gözlemci olarak iştirak etmiş olup; kaleme alınan kararlarda her hangi bir etki ve müdahaleleri söz konusu değildir. Zaten Bakanlığın, tarafların iradelerine etki etme imkanı ve yetkisi de bulunmamaktadır. Toplantının amacı, seçilen alanın mülkiyeti konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlanması olup, Bakanlığın hukuken de bu konuda etki yaratabilecek her hangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Kaldı ki tutanakta yer alan kararlar tavsiye ve uzlaşı niyeti içeriğinde olup, ne Gemi Sanayicileri Derneği ne de Yalova Ticaret ve Sanayi Odası açısından dahi bağlayıcı nitelikte değildir. Zira kararlar çerçevesinde hukuken geçerli işlem tesis edilebilmesi için söz konusu kuruluşların yetkili organları tarafından karar alınması gerekir.

Haberde yer alan;

 • Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arazisinin kamulaştırılması işlemlerinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın devreye girerek;
  • Arazi fiyatını 5 kat yükselttiği,
  • Arazinin metrekaresinin 110 TL'den alınması için Gemi Sanayicileri Derneği (GESAD), Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi (GİOSB) ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na (YTSO) baskı yaparak tehdit ettiği,
  • Hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde emlak pazarlamacılığına soyunmak suretiyle  bu büyük projenin akamete uğramasına neden olduğu,
 • Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesinin, Bakanlık bürokrasisi tarafından engellendiği ve devletin milyonlarca dolar zarar etmesine yol açıldığı; Bakanlık bürokratlarının "Metrekaresini 110 TL'den alacaksınız, yoksa GESAD olarak OSB'den vazgeçeceksiniz" diyerek baskı yaptığı,
 • Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen rakam doğrultusunda, Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ortakları tarafından toplam 26 milyon 302 bin 710 TL ödemesi gerekirken, Gemi Sanayicileri Derneği'ne (GESAD) yapılan baskı ile 156 milyon 310 bin TL ödeme yapılmasının istendiği, aradaki 130 milyon TL rantçı veya siyasilerin cebine gireceği

iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerçek şudur ki; Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından açılan kamulaştırma davasında bilirkişi tarafından toplam 17.604.795,10TL olarak tespit edilen arazi bedelinin mahkeme tarafından iki kez süre verilmiş olmasına rağmen verilen bu sürelerde bedeli depo etmeyerek davanın reddine karar verilmesine sebep olan OSB’nin, kurucu ortakları olan Gemi Sanayicileri Derneğinin ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odasının hataları nedeniyle ortaya çıkan zararın faturası Bakanlığa çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Haberde yer alan iddiaların doğru olmadığını anlamak mümkün iken, bu yönde bir araştırma ve incelemeye gerek görmeyerek bu şekilde haber yapılmasını, gazetecilik etiği ve ilkeleri ile bağdaştırmak mümkün değildir. Hakkımda şeref, haysiyet zedeleyici, kişilik haklarıma saldırı niteliği taşıyan, suç isnadı içeren gerçekdışı haber yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu açıklamanın 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 14 üncü maddesine istinaden aynı sayfada, aynı başlık altında yayımlanmasını kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle rica ederim.

Fikri IŞIK - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı"

İŞTE O BELGELER

belge_yalova_1.jpg

yalova_belge_5.jpg

DENİZ HABER AJANSI

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim