• BIST 1.381,060
  • Altın 497,83
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 25 °C
  • Antalya 29 °C
  • Muğla 24 °C
  • Çanakkale 22 °C

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda 5 Genel Müdürlük kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda 5 Genel Müdürlük kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan ”Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün de” içinde bulunduğu 5 Genel müdürlük kapatılırken, denizcilik sektörü Denizcilik Genel Müdürlüğü çatısı altında birleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bazı genel müdürlükler ve birimler kapatılırken 3 yeni genel müdürlük kuruldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Tehlikeli Maddeler ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile 5 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

Bunların yerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü, Denizcilik Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile 15 denizcilik uzmanı kadrosu oluşturuldu.

Ulaştırma türleriyle ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet verecek olan Genel Müdürlük, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu ile yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinde, uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak, ekonomik, seri, elverişli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararı gözetilecek şekilde çalışmalar yürütecek.

Denizcilik Genel Müdürlüğü oluşturuldu

Deniz ve İçsular Düzenleme ile Deniz Ticareti genel müdürlüklerinin yerine kurulan Denizcilik Genel Müdürlüğü, deniz ve iç sular ulaştırması faaliyetlerini ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak sağlayacak.

Söz konusu Genel Müdürlük, deniz ve iç sular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirleyecek.

Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulamalar ile gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapacak olan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletler arası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri alacak, dünyadaki deniz ve iç sular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip edip gelişme eğilimlerini izleyerek raporlayacak. Deniz ve iç sularda yürütülen tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirleyecek Genel Müdürlük, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirecek, denetleyecek veya denetlettirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak üzere kararnameyle kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonların mevcutlu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili olacak.

17 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre;

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 476- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü,

b) Denizcilik Genel Müdürlüğü,

c) Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü, ç) Haberleşme Genel Müdürlüğü,

d) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü,

e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

f) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

g) Personel Genel Müdürlüğü,

ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,

h) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

ı) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı,

i) Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı,

j) Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı,

k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

MADDE 477- (1) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Karayolu ve demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek, giderecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin müstakilen veya ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,

b) Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyia yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest,

adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamak,

c) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararım gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak,

ç) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında taşımacı, organizatör, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi, terminal işletmecisi, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarım belirlemek, bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

d) Karayolu ve demiryolu taşımacılığı ve ulaştırması ile tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine taşımacılık alanlarında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarım belirlemek,

e) Karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında taşımacı, organizatör, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi, terminal işletmecisi, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanlar ile şoförler, makinistler başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarım belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

g) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında faaliyette bulunanlar ile şoförler, makinistler, hava ve deniz araçlanmn ilgili personeli başta olmak üzere bu işlerde çalışanlara mesleki yeterlik şartlarım belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

ğ) Karayolu ve demiryolu taşımacılık faaliyetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan yük ve yolcu terminalleri, garlan veya istasyonları ile depolama tesisi ve benzeri yapılara asgari niteliklerini belirlemek ve bunlan denetlemek,

h) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan her türlü taşıtın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari niteliklerini belirlemek,

ı) Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunlara dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslan belirlemek,

i) Karayolu araçlarının dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar ile dönemsel teknik muayene yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

j) Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın dönemsel teknik muayenesini yapacaklara asgari niteliklerini belirlemek ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

k) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan her türlü karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşıtının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunlara dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslan belirlemek, dönemsel teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

l) Her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak,

m) Demiryolu altyapısı ile çeken ve çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sımr ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek,

n) Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerine ilgili emniyet belgelerini vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

o) Karayolu ve demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; kullanımı ücrete tabi olan her çeşit karayolu, köprü ve tünel ücretleri, terminal kullanım ücretleri, demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

ö) Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecileriyle demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak,

p) Lojistik köy, merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,

r) Karayolu ve demiryolu ulaştırma hizmetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,

s) Ulaştırmanın çevreye olumsuz etkilerinin giderilmesinde koordinasyonu sağlamak, ş) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denizcilik Genel Müdürlüğü

MADDE 478- (1) Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Deniz ve içsular ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek ve kamu yararım gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,

b) Deniz ve içsular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek,

c) Deniz ve içsular ulaştırması alanında gemi işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarım belirlemek, bunları yetkilendirmek ve denetlemek; bu işlerde çalışanların ve gemi adamlarının mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

ç) Gemi adamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bunların sicilim tutmak,

d) Her cins gemi, deniz ve içsu aracının; sicilinin ve/veya kaydının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini ve/veya kaydını yapmak; alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,

e) Faaliyet amacı her ne olursa olsun her cins gemi, deniz ve içsu araçlarının; cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayeneleri, denize ve yola elverişlilik izinlerine ilişkin usul ve esasları, kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarım belirlemek, bunları denetlemek, belgelendirmek veya denetlenmesini ve belgelendirilmesini sağlamak, belgeleri vereceklerin asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

f) Gemilerin ve diğer deniz araçlarının ulusal ve uluslararası sularda kendi aralarında veya kara tesisleriyle yaptıktan tehlike sinyalleri dahil her türlü haberleşmelerin ve bildirim hizmetlerinin yapılabilmesini temin için gerekli teknik altyapıyı kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, bildirim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, denetimlerini yapmak ve bu hizmete ilişkin usul ve esasları belirlemek,

g) Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, su yollannda ve içsularda faaliyet gösteren liman, iskele, dolfen, şamandıra ve benzeri kıyı yapılanna yanaşacak ve aynlacak gemiler ile Türk Boğazlannı kullanacak gemilere verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

ğ) Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazlan bölgesinde, su yollannda ve içsularda meydana gelen ve her cins gemi, deniz ve içsu araçlarının karıştığı kazalarla ilgili tahlisiye, kurtarma, yardım ve acil durum müdahalesi faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslan belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

h) Türk karasulan ve içsularmda seyreden veya faaliyet gösteren her cins gemi, deniz ve içsu araçlanndan kaynaklanacak deniz ve hava kirliliğini önleyecek tedbirleri almak, bu amaçla gerekli izleme ve denetimleri yapmak; acil müdahaleye hazırlıklı olma ve hazırlıklı olunmasını sağlamaya ilişkin usul ve esaslan belirlemek, acil müdahale hizmeti verecekleri yetkilendirmek ve bunlan denetlemek,

ı) Her türlü amatör denizcilik faaliyetine ilişkin usul ve esaslan belirlemek, bu faaliyetleri yapacaklan yetkilendirmek ve denetlemek,

i) Deniz ve içsular ulaşımım geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; liman, iskele ve kıyı yapılanmn kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

j) Liman başkanlıklan idari yetki alanlarını belirlemek, bu alanlar içerisinde faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişilerin yerine getireceği denizcilik faaliyetlerine ilişkin izinleri vermek, koordine etmek, denetletmek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak,

k) Türk Bayraklı gemilerde ve Liman başkanlıklarının idari yetki alanında yer alan liman tesislerinde Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan belirlemek, uygulayıcılan yetkilendirmek, denetlemek ve bu Kodun uygulayıcılan arasında koordinasyon ve işbirliğini de içeren uygulama sistemini yürütmek,

l) Tarifeli deniz taşımacılığının usul ve esaslarını belirlemek, tarifeli deniz taşımacılığı yapanları yetkilendirmek ve denetlemek,

m) Deniz taşımacılığı ve ticaretini olumsuz etkileyen korsanlık, deniz haydutluğu ve benzeri her türlü suç ve faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, tedbir almak, böyle bir olaym gerçekleşmesi halinde ilgili kuruluşları koordine etmek ve gerekli desteği sağlamak,

n) Gemi kiralamalarında Türk Bayrağı ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili mevzuatı uyarınca izin vermek,

o) Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulamalar ile gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri almak, dünyadaki deniz ve içsular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip etmek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlamak,

ö) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

p) Her cins gemi, deniz ve içsu aracına ilgili mevzuatında tanınan muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ve kontrolüne yönelik iş ve işlemleri yapmak,

r) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

s) Deniz ve içsular ulaştırma hizmetleri ile deniz hukuku ve deniz ticaretinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,

ş) Bu maddede belirtilen denizcilik faaliyetlerinin uluslararası kural ve standartlarda düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit etmek, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

t) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Tersane, tekne imal, çekek yeri, liman, iskele, dolfen, şamandıra gibi kıyı yapısı işletmelerine kıyı tesisi işletme izni düzenlenmesine ve işletmecisine ilişkin usul ve esasları belirlemek, izinlerini düzenlemek ve denetlemek, bu kıyı yapılan ile gemi geri dönüşüm tesislerinde çalışanlann mesleki yeterlik şartlarım belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, smav yapmak veya yaptırmak ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,"

"g) Tersaneler, limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapılannm yer, kapasite ve diğer nitelikleri hakkında raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, istatistiklerim tutmak, değerlendirmek ve yayımlamak,"

"i) Deniz ve içsularda yürütülen tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirmek, denetlemek veya denetlettirmek,"

DENİZ HABER AJANSI

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim