• BIST 9645.02
  • Altın 2443.549
  • Dolar 32.5195
  • Euro 34.6262
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Antalya 21 °C
  • Muğla 19 °C
  • Çanakkale 17 °C

Gemi Acenteleri Yönetmeliği çıktı

Gemi Acenteleri Yönetmeliği çıktı
Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren acenteler yönetmeliğinde acentelere kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri vermeleri yasaklanıyor.
Acenteler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren acenteler yönetmeliğinde acentelere kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri vermeleri yasaklanıyor.

Yönetmelik metni şöyle:

 
Yönetmelik

Ulaştırma Bakanlığından:

Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gemi acentelerinin mevzuat ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak düzenli ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak, etkin hizmet temini için gerekli olan yüksek düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim geliştirmek, mali yapıları itibariyle sağlam ve istikrarlı gemi acentelerinin çalışmasını teşvik etmek, yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını belirleyerek, izin belgelerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve Deniz Ticaret Odalarında kaydı bulunan ve gemi acentesi olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların personelini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin değişik (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan,

İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

Gemi acentesi: Yaptıkları anlaşmalar ile, gemi sahibi, kaptanı, işleteni veya gemi kiralayanı nam ve hesabına yük/yolcu toplayan ve gönderen, bilgi veren, bir geminin alım/satımı veya kira akdinin hazırlığını yürüten ve gerçekleştiren, sahasına giren tüm hizmetleri gören ve temsil ettiği gerçek ve tüzel kişilerin üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı haklarını koruyan ve bu kişiler ve kuruluşlara karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve kazanç amacıyla hareket eden ticari işletmeleri,

Sorumlu müdür: Acentelik sahasına giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri, acentelik yetki belgesi sahibi olan gerçek veya tüzel kişilik adına yapmak ve gemi acentesi unvanını kullanma hakkını haiz personeli,

Gemi acentesi yetkili personeli: Liman, gümrük, sahil sağlık ve emniyet idareleri ile gemi acentesinin merkez işyeri ve şubelerinde gemi acentesi sorumlu müdürü adına iş ve işlem takibi yapmak üzere görevlendirilen personeli,

Acente anlaşmaları:

Tarifeli sefer yapılan hatlar için, gemi sahibi, işleticisi veya kiralayanı tarafından verilmiş vekaletnameleri veya akdedilmiş sözleşmeleri,

Tarifesiz sefer yapan gemiler için, gemi sahibi, kaptanı, işleticisi ve kiralayanı tarafından yapılmış mukaveleleri, faks, elektronik posta gibi iletişim araçları ile veya doğrudan verilmiş vekaletnameleri,

Tali acentelik: Gemi sahibi, kaptanı, işleticisi veya kiralayanı tarafından geminin acentesi olarak tayin edilen merkez acentesi nam ve hesabına verilen acentelik hizmetlerini,

Sicil: Gemi acente ve şubeleri ile ilgili personelin İdare tarafından belirli usul ve esaslarda tutulan kayıtlarını,

Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen deniz aracını,

İşleten: Geminin mülkiyeti kendisine ait olsun ya da olmasın, bir geminin zilyetliğine sahip ve gemiyi teknik ve/veya ticari açıdan çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

Bilgisayar sistemi: Müsteşarlık merkez ve taşra birimlerini kapsayan yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini,

Deniz Ticaret Odaları: İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesi ve Nitelikler

Yetki belgesi

Madde 5 — Gemi acenteleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İdare tarafından verilecek çalışma izni ve bu çerçevede düzenlenecek Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ile faaliyet gösterirler.

Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, EK-1’de yer alan Başvuru Formunu doldurmak ve EK-2’de belirtilen listede yer alan belgeleri forma eklemek suretiyle İdareye başvururlar. Bu başvurular İdare tarafından bir ay içerisinde sonuçlandırılır ve aranan koşulları taşıyanlara yetki belgesi verilir. Yetki belgesi formatı idare tarafından belirlenir.

Yetki belgesi alacaklarda aranan nitelikler

Madde 6 — Yetki Belgesi almak için;

a) Gerçek kişilerin:

1) T.C. vatandaşı olmaları,

2) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmaları,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında, tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

b) Tüzel kişilerin:

1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen şirketlerden olması ve usulüne uygun kurulmuş bulunması,

2) Şirket ana sözleşmesinde gemi acenteliği faaliyetinin belirtilmiş olması,

3) Şirket kurucu ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, sorumlu müdürün ve varsa müdür yardımcısının, bu maddenin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan cezalar ve suçlardan hükümlü olmaması,

zorunludur.

Gemi acentesi yetkili personelinin nitelikleri

Madde 7 — Gemi acentesi yetkili personelinin,

a) Bu Yönetmeliğin;

1) 6 ncı maddesinin (a) bendinde aranan şartları taşıması,

2) 17 nci maddesi uyarınca gemi acentesi yetkili personeli olma hakkını kazanmış olması,

3) 18 inci maddesi uyarınca adına kimlik belgesi tanzim edilmiş olması,

b) En az lise veya dengi okul düzeyinde bir okulu bitirmiş olması,

gereklidir.

Sorumlu müdür

Madde 8 — Gemi acentelerinin merkez işyerlerinde sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Sorumlu müdür olarak atanacak personelde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde aranan şartları taşımak.

b) Sicile kayıtlı olarak en az üç yıl süreyle gemi acentesi yetkili personeli unvanıyla çalışmış bulunmak.

Adına acentelik yetki belgesi düzenlenen kişiler, sorumlu müdürlük görevini kendilerinin yürüteceğini beyan etmeleri halinde, bu kişilerin de yukarıdaki fıkrada belirtilen şartları haiz olmaları gerekir.

Gemi acenteleri, sorumlu müdüre yardımcı olmak üzere işyerlerinde ayrıca müdür yardımcısı çalıştırabilirler. Ancak, atanacak müdür yardımcısı da sorumlu müdür olabilme şartlarını haiz olmalıdır.

İşyerinin nitelikleri

Madde 9 — Gemi acenteliği faaliyetlerinde bulunabilecek nitelikte bir iş yeri olması ve bu iş yerinin faaliyetlerini sürdürebileceği internet bağlantılı bilgisayar, telefon ve faks gibi hizmete uygun haberleşme araçları ile donatılmış olması zorunludur.

Şubeler

Madde 10 — Gemi acenteleri, yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler açabilirler. Yurt içindeki her bir şube için ayrı olarak, İdare tarafından hazırlanan Gemi Acentesi Şube Yetki Belgesi verilir. Sorumlu müdür istihdamına ilişkin zorunluluk hariç olmak üzere, gemi acentelerinde aranan şart ve kuruluş esasları kurulacak şubeleri için de geçerlidir. Ancak, şubelerde en az bir gemi acentesi yetkili personeli çalıştırılması zorunludur.

Şubeler; levhalarında, antentli kağıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi belirtirler.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Yasaklar ve Denetim

Sorumluluk

Madde 11 — Gemi acenteleri;

a) Uluslararası denizcilik kurallarına, kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun hizmet verilmesine, iş ahlakı ve mesleki dürüstlüğe uymak zorundadırlar.

b) Gemi Acenteliği Yetki Belgesi olmayan acenteleri tali acente olarak atayamazlar. Tali acentenin sorumluluğu merkez acentenin verdiği vekaletname ile sınırlıdır.

Gemi acentelerinin sahipleri veya müdürleri, tüzel kişilerin yetkili yöneticileri; başvuru formu ve ekleri ile yetki belgelerinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde İdareye yazılı olarak bildirirler.

Yasaklar

Madde 12 — Gemi acenteleri;

a) Yetki Belgesi almadan veya belgedeki yazılı koşullara aykırı olarak acentelik yapamazlar.

b) Kimlik belgesiz sorumlu müdür ve müdür yardımcısı ile gemi acentesi yetkili personeli çalıştıramazlar.

c) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapamazlar.

d) Faaliyetlerinde haksız rekabet yaratacak işlemlerde bulunamazlar.

e) Temsil ettikleri gemilere yönelik doğrudan veya dolaylı olarak; her ne surette olursa olsun kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerini ve ayrıca acentelik sözleşmesinde belirtilmedikçe yükleme ve boşaltma hizmetlerini, kendi nam ve hesaplarına veremezler.

Liman işletmeciliği yapan kuruluşlar; kendilerine ait veya ortağı oldukları yahut tayin ettikleri acenteler dışındaki diğer acentelerin, limanlarında serbestçe acentelik faaliyetlerinde bulunmalarını engelleyemezler.

Denetim

Madde 13 — İdare, yetkili kılacağı personeli vasıtasıyla gemi acentelerini bu Yönetmeliğe uygun hareket edip etmedikleri hususunda her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

Denetimler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen acenteler hakkında 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Ayrıca İdare, bu acenteler hakkında hazırladığı, tespit edilen fiil ve buna göre yapılan işlem sonucunu içeren dosyayı, 1/6/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanun gereğince mesleki ceza ve müeyyidelerin uygulanması için kayıtlı bulundukları deniz ticaret odalarına gönderir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi İptali ve Sonuçları

İptal

Madde 14 — Gemi acentelerinden;

a) Yetki belgesi üzerinde tahrifat yaptığı, başvuru formu veya ekli belgelerden herhangi birinde Yetki Belgesi alabilecek şekilde yanlış ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği tespit edilen acentelere İdarece ihtarda bulunulur ve başvuru sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin temsilcileri hakkında gerekli kanuni işlem yapılmasını teminen durum adli mercilere bildirilir. İhtarın gereklerini ondört gün içinde yerine getirmeyen acentelerin yetki belgeleri iptal edilir.

b) Durumları aşağıdaki şartlardan birine uygun olanların yetki belgesi iptal edilir.

1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartları sonradan kaybedenler.

2) Bu Yönetmeliğin;

11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edenlerden, bu husus ihtar edildikten sonra aynı bent hükmünü yeniden ihlal edenler.

Diğer hükümlerine aykırı hareket edenlerden, bu husus ihtar edildikten sonra otuz gün içinde gereğini yerine getirmeyenler.

3) Son bir yıl içinde üçten fazla ihtar alanlar.

4) Deniz ticaret odaları tarafından üyelikten geçici olarak çıkarılanlar.

5) Kendi rızası ile faaliyetine son vereceğini İdareye bildirenler.

Yeniden faaliyet

Madde 15 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı yetki belgesi iptal edilen acenteye, iki yıldan önce yeniden acentelik yapma izni verilmez.

Bu süre sonunda yeniden yetki belgesi almak isteyenlere, bu Yönetmelikte belirtilen ilk defa yetki belgesi alınması hükümleri aynen uygulanır.

Faaliyetten men

Madde 16 — Yetki belgesi almadan faaliyet gösteren gemi acenteleri ile bu Yönetmelik uyarınca yetki belgesi iptal edilen acentelerin faaliyetleri, ilgili liman başkanlığının talebi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından derhal durdurulur ve haklarında gerekli kanuni işlem yapılmasını teminen durum adli mercilere bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sertifika Programı ve Kimlik Belgesi

Sertifika programı

Madde 17 — Gemi acentesi yetkili personeli olmak isteyen adayların, yılda en az bir defa açılacak eğitim seminerlerine katılmaları ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı bulunmaları şarttır. Bu suretle yapılacak sınavda başarılı olanlara İdare tarafından sertifika verilir.

Bir gemi acentesi işletmesinde gemi acentesi yetkili personeli olarak çalışanlar, yılda en az dört defa düzenlenecek yenileme eğitimlerine, sertifika tarihinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa katılmaları zorunludur. Daha sonraki yenileme eğitimlerine katılabilme süresi, son alınan eğitimden itibaren dört yıldır. Bu fıkra uyarınca yapılacak eğitim programlarına katılmadığı tespit edilenlerin kimlik belgeleri yenilenmez. Sorumlu müdür ve müdür yardımcıları hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

Eğitim programlarının hazırlanması, süresi, uygulaması, sınav komisyonunun teşekkülü, ücretlendirme ve sınava ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon tarafından belirlenen sertifika eğitim programı ve sınavı, Deniz Ticaret Odaları tarafından yürütülür. Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonunun teşkili ile çalışma usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.

Kimlik belgesi

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya gemi acentesi yetkili personeli olma hakkını kazananlardan, sicile kayıtlı olarak bir gemi acentesi işletmesinde çalışanlara; görev yaptıkları acente işletmesi adına acentelik faaliyetlerini yürütme yetkisi verildiğini gösteren İdarece onaylı ve fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

Kimlik belgesinin süresi dört yıldır. Süresi biten kimlik belgeleri, İdare tarafından ilgililerin müracaatları halinde yenilenir.

Bir gemi acentesinde çalışan sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya gemi acentesi yetkili personelinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya görevinin sona ermesi halinde, kimlik belgelerini görev yaptıkları acenteye teslim etmeleri zorunludur. İlgili acenteler tarafından bu kimlik belgeleri İdareye veya acentenin bulunduğu yere en yakın liman başkanlığına en geç yedi gün içinde teslim edilir. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlardan sorumlu müdürlük görevi sona erenlerin yukarıdaki belirtilen sürede kimlik belgelerini doğrudan İdareye veya acentenin bulunduğu yere en yakın liman başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

Bu madde uyarınca kimlik belgesini iade edenlerin;

a) Sertifika sahipleri için en son katıldıkları yenileme eğitimine katılma tarihinden,

b) İlk defa sertifika alanlar için ise sertifikayı teslim aldıkları tarihten itibaren,

dört yıl geçmiş olması halinde, yeniden kimlik belgesi almak için yaptıkları başvuruları ancak yenileme eğitimine katılmaları halinde değerlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sicil

Madde 19 — İdare tarafından gemi acentelerinin, şubelerinin ve sorumlu müdürler, müdür yardımcıları ile gemi acentesi yetkili personelinin düzenli olarak sicilleri tutulur ve sicil numarası verilir. Gemi acenteleri ile şubelerinin sicil numarası yetki belgesinde, sorumlu müdürler ve müdür yardımcıları ile gemi acentesi yetkili personelinin sicil numaraları ise kimlik belgelerinde gösterilir. Gemi acenteliği yetki belgesi almış olan gemi acentelerinin ticaret unvanları ve İdarece gerekli görülen diğer sicil bilgileri İdarenin internet sitesinde yayımlanabilir.

Acente bilgi sistemi

Madde 20 — Gemi acentelerinin İdarenin bilgisayar sistemine veri girişinde bulunabilmeleri için, müracaatları halinde İdare tarafından kendilerine kullanıcı kodu ve şifre verilebilir. Bunların ticaret unvanı ve vergi numaraları bilgisayar sistemine tanıtılır ve ayrıca bu kişilerin isim ve vergi numaralarını içeren liste İdarenin ilgili birimlerine duyurulur.

Gemi acentelerinin bu madde uyarınca bilgisayar sistemine veri girişi yapacakları konuların kapsamı ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

Çalışma esasları ve gemi acenteleri ücret tarifesi

Madde 21 — Acentelik anlaşmalarında, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 118 inci maddesi hükümlerine göre, tekel alanının yer ve bölge kapsamının kesin olarak belirlenmesi gereklidir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, bu tekel alanlarında; aynı işlem için gemi sahibi veya işleten, her bir gemisi için birden fazla acente tayin edemezler. Ancak, bir gemiye yönelik farklı türlerde acentelik hizmeti verilmesi gerektiği hallerde, her farklı acentelik hizmeti için bir acente olmak üzere, birden fazla acente tayin edilebilir.

Gemi acenteleri verdikleri acentelik hizmetlerinde, belirlenen ve onaylanan gemi acenteliği hizmetleri ücret tarifesi hükümlerine uymak zorundadırlar.

Gemi ve taşınan eşya/yolcuya ilişkin her türlü vergi, resim, harç, pul giderleri ile gemi ve yükün mevzuata uygun olmaması nedeniyle ödenmesi gereken giderler, navlun tahsili ve havale giderleri, donatan, işletmeci veya kaptanın onayı alınmak suretiyle donatan, işletmeci ve gemi personeli adına yapılan her türlü ödeme acentelik ücretine dahil değildir.

Gemi acenteleri ilgili mevzuatına göre tutmaya mecbur oldukları ticari ve kanuni defterlerini acentelik vekaletname ve sözleşmelerini, acentelik hizmetleri kapsamında yazdıkları ve teslim aldıkları mektup, faks, elektronik posta, telgraf ve benzeri belgelerle düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin belgelerin asıllarını ve örneklerini özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydı ile beş yıl süre ile muhafaza etmeye; bunları İdarenin merkez denetim elemanları ile yetkili memurlarına göstermeye; bunların incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerektiğinde yazılı istek üzerine, bunları İdareye ibraz etmeye mecburdurlar.

Gerçek kişi olarak hizmet veren gemi acenteleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her türlü gelir için temsil ettikleri kişi ve kuruluşlar adına ilgili mevzuatına göre gerekli belgeyi düzenlemek zorundadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.

Yetki belgesi ve kimlik belgesi ücretleri

Madde 22 — İdarece düzenlenecek olan gemi acenteliği yetki belgesi, gemi acenteliği şube yetki belgesi ve kimlik belgeleri karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarife ile ödemeye ilişkin diğer hususlar, İdare tarafından belirlenerek duyurulur.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan gemi acenteleri, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi almak zorundadırlar.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir gemi acentesi işletmesinde sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya acente yetkili personeli olarak görev yapanların hakları saklıdır. Bu kişiler, talepleri üzerine gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla sicile kaydedilir.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihden önce;

a) En az lise veya dengi okul düzeyinde bir okulu bitirmiş olmak kaydıyla denizcilik ile ilgili kamu veya özel kuruluşlarda veya bir acente yanında en az üç yıl mesleki deneyim sahibi olanlar,

b) Denizcilik eğitimi veren bir yüksek öğrenim programından mezun olmak kaydıyla en az bir yıl süreyle mesleki deneyim sahibi olanlar,

bu hizmetlerini belgelendirmiş olmak ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen şartları haiz olmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde İdareye müracaatları halinde sorumlu müdür olma hakkını kazanırlar.

Bu madde uyarınca başvuruda bulunacakların başvuru şekli ile başvuru dilekçelerine eklemeleri gereken bilgi ve belgeler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde İdare tarafından belirlenerek duyurulur.

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmeliği Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
BAŞVURU FORMU  T.C.BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIÐINA(Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü )       Gemi Acenteliği Yetki Belgesi verilmesi için gerekli  belgeler  ekte sunulmuş olup, gereğini arz, tarafımdan düzenlenen bu başvuru formundaki bilgilerin  doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.                                                                                                                 ..../..../.........                                                                                                                                                                                                                           Ad, Soyad ve İmza  YETKİ  BELGESİ  İSTEYENİN  Ticaret Ünvanı    İşyeriAdresi  Tel  No:  Fax No: SORUMLU MÜDÜRÜNAdı ve soyadı Doğum Tarihi Tahsili Hizmet Yılları ve Yerleri GERÇEK KİŞİNİN VEYA TÜZEL KİŞİLİÐİN KAYITLI OLDUÐU ODANINAdı Kayıtlı Olduğu  Grup Kayıt Tarihi  Kayıt No Evvelce Yetki Belgesi alınmış ise, Alındığı tarih ve No.suEkler: ( Talep edilen belgeye ilişkin olmak üzere Ek:2’de yer alan listede sayılan bilgi ve belgeler, ilgisine göre eklenecektir.) EK-2 I. GEMİ ACENTELİÐİ YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDAN BAŞVURU FORMU EKİNDE İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:1- Firmanın kuruluşunun yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi.1.     2- Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan gerçek kişi veya tüzel kişi yöneticilerinin noter onaylı nüfus kağıdı örnekleri.2.      3- Gerçek kişi veya tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerin imza sirküleri.3.     4- Gerçek kişi, tüzel kişi kurucu ortakları ve tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerin Cumhuriyet Savcılığından alacakları iyi hal belgeleri..        5- Yetki Belgesi süresince gemi acenteliği yapmasına elverişli bir büronun; araç, gereç ve haberleşme araçlarının noter kanalıyla taahhüt edildiğini gösterir belge.6.    6- Merkez ve/veya şubeler için ilgili belediye başkanlığından alınmış işyeri açma izin belgesinin onaylı örneği. 7- Merkez ve/veya şubeler için iş yerine ait kira sözleşmesi veya tapusunun noter onaylı örneği.8- Yetki belgesi ve kimlik belgesi ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. 9- İdare tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler. II. SİCİLE KAYIT VE KİMLİK BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ  BELGELER A. İlk Defa Gemi Acentesi Yetkili Personeli Olarak Göreve Başlayacaklar İçin: 1 - Dilekçe, ( Acente aracılığıyla iletilecektir.) 2 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi, 3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır. 4 - İkametgah belgesi, 5 – Öğrenim durumunu gösterir  belgenin onaylı örneği, 6 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 7 – 17 inci madde uyarınca verilen sertifika belgesinin onaylı örneği , 8 - İdare tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.B. Yönetmeliğin 8 inci Maddesi Kapsamında İlk Defa Sorumlu Müdür Olarak Göreve Başlayacaklar İçin: 1 - Dilekçe, ( Acente aracılığıyla iletilecektir.) 2 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi, 3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır. 4 - İkametgah belgesi, 5 – Öğrenim durumunu gösterir  belgenin onaylı örneği, 6 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 7 - Geriye dönük son 36 aylık döneme ait SSK bordrosu, 8 – Müracaat tarihi itibariyle son üç yıla ait görev yaptığı acente işletmelerindeki hizmet süresini, görev unvanını belirtir ilgili firma ya da firmaların kaşeli ve yetkili imzalı yazıları.DenizHaber.Com
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim