• BIST 1.382,340
  • Altın 498,12
  • Dolar 8,5080
  • Euro 10,0700
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 34 °C
  • Antalya 38 °C
  • Muğla 32 °C
  • Çanakkale 31 °C

TDİ'nin hurda taşıtları ihaleyle satılacak

TDİ'nin hurda taşıtları ihaleyle satılacak
Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin motorlu ve motorsuz bütün taşıtlarının hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi için komisyon oluşturulacak.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin motorlu ve motorsuz bütün kara taşıtlarının hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi için komisyon oluşturulacak. Şirketin deniz vasıtası, iş makinesi, makine, teçhizat, yedek parça ve malzemelerin hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi işlemleri ise ilgili ünite tarafından veya Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait hurda, ihtiyaç fazlası veya ihtiyaç dışı deniz vasıtası, taşıt, iş makinesi ile malzeme ve yedek parçaların satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Buna göre motorlu ve motorsuz bütün kara taşıtlarının hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi için komisyon oluşturulacak. Deniz vasıtası, iş makinesi, makine, teçhizat, yedek parça ve malzemelerin hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi işlemleri ilgili ünite tarafından veya Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecek.

-DEĞER TAKDİR KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMASI-
 
Değer takdir komisyonları, üst birim tarafından belirlenen, satışı talep eden üniteden konu hakkında bilgi sahibi iki personel ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından bir personel olmak üzere en az üç asil ve her asil üyenin yedeklerinden oluşacak. Asil üyenin yedeği olarak seçilen üye, zorunluluk bulunmadıkça farklı üniteden olamayacak. Üst Birim tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanacak. Komisyon üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamayacak ve çekimser oy kullanamayacak. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalayacak.

-TAHMİNİ BEDELİN TESPİTİ-

Değer takdir komisyonu tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere tahmini bedel belirlenecek. Değer takdir komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel, satışı gerçekleştirmek üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecek.

-HURDA SATIŞI-

Her çeşit hurdanın satış işlemleri, 20 Mart 1971 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılacak. İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Yedek Parça ve Malzemelerin Tarifi, Tespiti, Değerlendirme ve Tasfiyesi Hakkında Karar hükümleri doğrultusunda en az iki kez piyasaya satışa arz edilerek değerlendirilecek. Piyasaya satılarak değerlendirilemeyenler, mevzuatça belirlenmiş kuruluşlara sorularak talepleri halinde satılacak. Satışı gerçekleşemeyenler Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satış suretiyle devredilecek.

-SATIŞ KOMİSYONUNUN KURULMASI-

Satış komisyonu motorlu deniz vasıtalarının satışı için Yönetim Kurulu, diğer satışlarda satış yetkilisi tarafından seçilen; satışı talep eden üniteden konu hakkında bilgi sahibi en az iki personel, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Başmüşavirliğinden birer personel olmak üzere en az beş asil ve her asil üyenin yedeklerinden oluşacak. Asil üyenin yedeği olarak seçilen üye, zorunluluk bulunmadıkça farklı üniteden olamayacak. Satış yetkilisi tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanacak. Satış komisyonu üyelerine ihale dosyasını, şartnameleri, ilan metinlerini, ihale öncesi yapılan tüm işlemleri inceleme ve satış hakkındaki işlerle ilgili gerekli bilgileri edinme imkan ve yeterli zaman verilecek. Asil üyelerin toplantıya izin, rapor, görevlendirilme, ücretsiz izin nedenleriyle katılamamaları veya görevden ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyeler görev yapacak. Bu durumda asil üyenin mazereti komisyon başkanlığına yazılı olarak iletilir ve bu durum toplantı tutanağına yazılacak.
 Satış komisyonu üye tamsayısı ile toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamazlar ve çekimser oy kullanamayacak. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalayacak

-SATIŞ YÖNTEMLERİ-

Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak satışlarda kapalı teklif usulü satış, pazarlık usulü ile satış, açık artırma usulü satış uygulanacak. Bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı satışın niteliğine göre satış yetkilisi tarafından belirlenecek.

Satış komisyonu, ihaleye devam eden isteklilere yapacağı duyuru ve şartnamede belirtilmek koşuluyla, yukarıda belirtilen usullerden biri ile başlayan ihaleyi diğer usullerle sonuçlandırabilecek.

Hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira bedellerini taksitlendirerek diğer satış yöntemlerine başvurulmaksızın doğrudan satışa, Yönetim Kurulu yetkili olacak. Bu usulde; teminat alınması, şartname hazırlanması, ilana çıkılması ve sözleşme imzalanması zorunlu olmayacak.

-GEÇİCİ TEMİNAT-

Geçici teminat, takdir edilen kıymet bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere belirlenecek. Şirket tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak. Geçici teminat mektuplarında süre belirtilecek. Bu süre teklif geçerlilik süresinden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek.
 Teminat mektupları, teklif zarfının içinde satış komisyonuna sunulacak. Teminat mektupları dışındaki teminatlar satış komisyonunca teslim alınmayacak. Bunların niteliklerine göre Şirket banka hesabına veya veznesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekecek.

Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra tutulacak. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise iade edilebilecek.

-KESİN TEMİNAT-

Kesin teminat, ihale bedelinin yüzde 6'sından az olmamak üzere belirlenecek. Satış bedelinin peşin ödendiği hallerde kesin teminat alınmayabilecek. Satış işleminin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği ve Şirkete herhangi borcun olmadığı tespit edildikten sonra iade edilecek.

-İHALENİN DUYURULMASI-

İhale, Şirketin firma adresleri listesinde yer alan ve iştigal konusu uygun olan firmalara bildirilir ve ayrıca Şirketin internet sayfasında ilan edilecek. İhale, Şirketin gerekli görmesi halinde başka usullerle de ilan edilebilecek. İlan yapıldıktan sonra ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esas olacak. Ancak, zorunlu nedenlerle değişiklik yapılmak istenildiğinde, satış yetkilisinin onayı ile bu değişiklik ihalenin duyurulduğu aynı usullerle duyurulur ve gerekirse son teklif tarihi uzatılacak.

-TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI-

Satış komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanacak. Satış komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceleyecek. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılacak.

Satış komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden açıklama isteyebilecek. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmeyecek ve yapılamayacak.

-BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ-

Satış komisyonunun kararı üzerine Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olacka. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere yazılı olarak bildirilecek. Şirket bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyecek. Şirket talepte bulunan isteklilere ihalenin iptal edilme gerekçelerini bildirecek.

-KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ-

İhale kararının onaylanmasını müteakip, en geç beş işgünü içinde ihale üzerinde bırakılan alıcıya imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle ya da faks yoluyla bildirilecek. Mektubun postaya verildiği gün dahil olmak üzere takip eden onuncu gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacak.

İhale dosyası hazırlanmasından, satış komisyonunun kararının onaylanmasına kadar olan süreçte gizlilik esas olacak.

Tebligat sürelerinin bitimini izleyen günden itibaren ihale üzerinde kalan istekli, alıcı durumuna geçecek ve beş iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak zorunda olacak. Tebligat adresi yurtdışı olan isteklilerin tebligat ve sözleşme imzalama sürelerine on iki gün ilave edilecek.

-SÖZLEŞME YAPILMASINDA ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU-

İhale üzerinde kalan alıcının sözleşmeyi imzalaması zorunlu olacak. Sözleşme imzalanmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan alıcının geçici teminatı gelir kaydedilecek. Bu durumda Şirket, satış yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile sözleşme imzalayabilecek. Ancak, en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 35 inci ve 37 nci maddelere göre tebligat yapılması zorunlu olacak. En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de teminatı ikinci fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilecek.
 Sözleşmeler, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanacak ve şirket yetkilileri ile alıcı tarafından imzalanacak. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu olmayacak. Alıcının ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde sözleşmeler ortak girişimin yada konsorsiyumun bütün ortakları tarafından imzalanacak. Yönetmelik yürürlüğe girdi.

www.DenizHaber.Com.tr

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim