• BIST 93.629
  • Altın 251,702
  • Dolar 5,8185
  • Euro 6,5191
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Antalya 28 °C
  • Muğla 25 °C
  • Çanakkale 30 °C

Rusya Ýle Yeni Kriz!...

Rusya Ýle Yeni Kriz!...
Rusya Federasyonu Bayraðý
06-09-2005 12:33Türkiye-Rusya arasýnda 'geçiþ belgesi' krizi

Yaþ meyve-sebze-Ýhracatýnda yaþanan krizin ardýndan, Türk ihracatçýsý ve nakliyecisi þimdi de Rusya'nýn geçiþ belgesi engeli ile karþý karþýya... Geçiþ belgelerini Türk nakliyecilere zamanýnda vermeyen Rusya, böylelikle sadece nakliyeciler için deðil; ihracatýmýz için de ciddi sýkýntýlara neden oluyor. Türkiye ihracatý ile Rusya'nýn ithalat sýralamasýnda 8. sýrada, Rusya ise Türkiye'nin ihracatýnda 9. sýrada yer alýyor. Ancak bu yeni kriz, iki ülke arasýndaki ticari iliþkileri de sekteye uðratýyor: Þu anda Samsun-Novorossiysk Ro-Ro hattýnýn her iki ucunda onlarca Türk nakliye aracý beklemek zorunda... Rus geçiþ belgelerinin yokluðundan ötürü Samsun'da 212, Ereðli'de 40 araç gemilere binemiyor. Malýnýn müþteriye ulaþmasý için bekleyen ihracatçý bu durumda önemli sýkýntý yaþýyor.
ANLAMSIZ KONTROLLERTIR karnesi ve geçiþ belgesi sayýsý arttý

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Ticaret ve TIR Dairesi Baþ-kanlýðý'nýn verilerine göre, bu yýlýn ilk 8 ayýnda daðýtýlan geçiþ belgesi sayýsýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 16,61'lik bir artýþ oldu. Yine ayný dönemde verilen TIR Karnesi su yýsýnda da yüzde 12,45'lik bir artýþ oldu.
Rusya'nýn Novorossiysk limanýnda sadece Türk araçlarý kontrole tabi tutuluyor. Personel yetersizliði sebebiyle günde en fazla 3 aracýn kontrol edilebildiði limanda 63 araç kontrol gerekçesi ile tutuluyor. UND'nin giriþimleri üzerine T.C Moskova Ticaret Müþavirliði çözüm amaçlý giriþimlerde bulunsa da bekleyen nakliyeci ve ihracatçýnýn sorunu henüz çözülebilmiþ deðil.KRÝZ SÜRECÝRusya-Türkiye arasýndaki ilk belge krizi 2001 yýlýnda ortaya çýkmýþ ve Ruslar, "Taþýmalarý hep siz yapýyorsunuz, bize de pay verin" gerekçesi ile belge daðýtýmýný durdurmuþ ve daðýtýmý Rus taþýtlarýna yük verilmesi þartýna baðlamýþlardý. Eþine sýk rastlanmayan bu durum karþýsýnda, Türk nakliyecileri her þeye raðmen taþýma yapabilmek için Rus taþýtlarýna yükleme yapmaya baþlamýþlar ve bu yolla, yapýlan her yükleme karþýlýðýnda dört adet ödül geçiþ belgesi alarak ihtiyaç karþýlanmýþtý. Mayýs 20O5'te, daha önce imzalanmýþ anlaþmaya aykýrý olarak, her yükleme için 4 deðil 2 belge verilmesi taleplerini gündeme getiren Rus tarafý bu istekleri karþýlanmayýnca belge daðýtýmý da dahil olmak üzere her konuda zorluk çýkarmayý sürdürüyor.UND ÝCRA KURULU BAÞKANI FATÝH ÞENER;Türk nakliyecilerinin büyük fedakarlýklar ve gayretlerle Rus taþýtlarýna yaptýklarý yüklemeler karþýlýðýnda hak ettikleri geçiþ belgeleri, Rusya tarafýndan hiçbir sebep gösterilmeden zamanýnda verilmemeye baþlandý. "Rusya taþýmalarýnda býçak kemiðe dayandý, taþýmalar durma noktasýna geldi ve bu sefer büyük bir kriz kaçýnýlmaz görünüyor Rus tarafý sürekli olarak taþýmacýlýk krizini canlý tutarak kendilerine menfaat saðlamaya çalýþýyor. TIR'larda bulunan mallar yerine ulaþtýðýnda bir çoðu bozulduðu gerekçesiyle geri gönderilebilir. Maddi kaybý tasavvur bile edemiyoruz. Bu sorunun biran önce çözülmesi gerekiyor" dedi.(Kaynak: Ekonomik Çözüm)
 
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim